Zastosowanie 6 Kroków Zarządzania Opartego Na Faktach W Analizie Wskaźników Hr

  • by

Głównym źródłem takich działań są: zapisy kodeksu praktyk, Responsible Care, kodeks 10 priorytetów. Jedna przyszłość, kodeks etyki reklamy, kodeks postępowania w biznesie, zastosowanie wskaźników Zasady uczciwej konkurencji, Global Compact. Wytyczne te stanowią także punkt odniesienia do oceny dostawców. Jedynie 2 firmy monitorują działania dostawców.

zastosowanie wskaźników

Szkolenia: producent papieru powinien zapewnić podstawową wiedzę i szkolenie ekologiczne swoim pracownikom i podwykonawcom; 5. Prawa ludności rdzennej: producent papieru musi wziąć pod uwagę wyższość praw ludności rdzennych na terenach, na których działa; 6. Informacja: producent papieru powinien na bieżąco informować opinię publiczną o postępach oraz ewentualnych zagrożeniach zastosowanie wskaźników dla środowiska naturalnego. Kontrola poddostawców oraz dostawców w kwestiach związanych z prawami człowieka należy do jednostek wykonujących zadania zakupowe. Natomiast dział prawny monitoruje zgodność podpisywanych umów handlowych z polskim oraz międzynarodowym prawem. Firma RASP raportuje wszystkie wskaźniki GRI oraz przedstawia pełen cykl życia produktu.

Launch Przygotowanie I Wprowadzanie Nowych Produktów Na Rynek

Wyjątek stanowią wspólne projekty organizatorskie, prowadzone w partnerstwie, np. Wówczas przedsiębiorstwo-inicjator zachęca inne jednostki do przyłączenia się do inicjatywy.

Niektóre przedsiębiorstwa zastrzegają sobie możliwość weryfikacji wyników dostawców, jednak w praktyce takie działania nie są prowadzone. Dla potrzeb monitoringu są badane sprawozdania kluczowych dostawców, tymczasem zaś nie są wykorzystywane narzędzia, tj.: inspekcja uczestnicząca, audyt, samoocena. Tworzenie zrównoważonego łańcucha dostaw było przedstawiane przez respondentów w sposób ogólnikowy, np.: Musimy mieć pewność, że nie tylko my postępujemy według przyjętych wytycznych, ale podobnie czynią nasi partnerzy biznesowi. Przestrzeganie praw pracowniczych i dbałości o środowisko naturalne przez naszych dostawców to jeden z naszych priorytetów. W ich opinii, do koncepcji rozwoju zrównoważonego w największym stopniu odnosi się polityka zakupowa, nie są natomiast wprowadzane wspólne standardy w ramach łańcucha dostaw. Najpopularniejsze kryteria, stosowane przy wyborze dostawcy, obejmują: jakość, cenę, bezpieczeństwo, dostępność, niemniej przedsiębiorstwa w coraz większym zakresie wprowadzają także wymagania ekologiczne. Poza możliwością realizacji dostaw (bądź uczestnictwa w przetargach) dostawcy nie są dodatkowo motywowani do zachowań wspierających rozwój zrównoważony.

Zrównoważony Rozwój Firmy Smartpack Janusz Mizerski W Radomiu

Relationships among coercion, superior firm resources, and voluntary green initiatives, Journal of Business Research, vol. Kaptein M Business codes of multinational firms: What do they say? , Journal of Business Ethics, vol.

zastosowanie wskaźników

Z perspektywy wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego celowe jest stosowanie nawet ograniczonej liczby wskaźników. Wykorzystywany zestaw może bowiem ewoluować i ulec poszerzeniu.

Podstawy Funkcjonowania Przedsiębiorstw

Firma przedstawia następujące wskaźniki: EC6, EN29, HR2. Ringier Axel Springer Polska Głównym produktem, którego zakupy mają znaczący wpływ na firmę, jest papier służący działalności wydawniczej. W 2010 roku na potrzeby RASP zostało zakupionych ton papieru, z czego tylko 0,004% pochodziło z rynku polskiego. Wynika to głównie z małej podaży tego surowca na rynku lokalnym. W przypadku sprzętu komputerowego, udział dostawców krajowych w zakupach ogółem wyniósł 64%. Podstawowym kryterium wyboru dostawcy jest jakość papieru, pewność dostawy i konkurencyjna cena.

Niemniej firma wprowadziła dodatkowe, ekologiczne i społeczne 86 Agnieszka Leszczyńska warunki, które powinien spełniać kontrahent. Zostały one określone w tzw. Sześciu Standardach Leśnych: 1. Zakazana jest wycinka większej ilości drzew, niż przewiduje ponowne zastosowanie wskaźników zalesienie terenu; 2. Bioróżnorodność: gospodarka leśna nie powinna stwarzać zagrożenia wyginięcia żadnych gatunków roślin czy zwierząt; 3. Kontrola: producent papieru powinien dostarczać publicznie dostępne wskaźniki ekologiczne swojej działalności; 4.

Polityka Ochrony Praw Człowieka

Przeprowadzone wywiady potwierdzają, iż przedsiębiorstwa raportują w standardzie GRI. Dodatkowo, ocena działalności dostawców w zakresie rozwoju zrównoważonego jest dokonywana dzięki wskaźnikom, tj.: liczbie produktów o określonej specyfikacji (produkt odpowiedzialny społecznie) czy wydatkom na inicjatyw SD. Niemal całkowicie pomijane są wskaźniki społeczne (poza prawami człowieka). Badani eksperci wskazali, że ocena jest prowadzona wewnętrznie, a jej wyniki nie są publikowane. Ponadto, dwóch respondentów stwierdziło, że przedsiębiorstwo zamierza opracować dodatkowe wskaźniki odnoszące się bezpośrednio do łańcucha dostaw. W toku badań respondenci określili podstawowe wyzwania związane z tworzeniem zrównoważonego łańcucha dostaw. Tym samym, integrowanie koncepcji rozwoju zrównoważonego w łańcuchu dostaw jest ograniczone przez: jej zawężanie do wnętrza przedsiębiorstwa, niski poziom zarzadzania ryzykiem, brak rozbudowanego systemu monitoringu.

88 Agnieszka Leszczyńska 7. Podsumowanie Celem niniejszego opracowania było przedstawienie wskaźników rozwoju zrównoważonego, wykorzystywanych w łańcuchach dostaw polskich przedsiębiorstw. Wyniki badań wskazują, że niemal traderprof opinie wszystkie przedsiębiorstwa jako punkt odniesienia przyjmują wskaźniki metodyki GRI. Wyszczególnione wskaźniki mogą stanowić punkt wyjścia przedsiębiorstw, które zamierzają poszerzyć zakres raportowania na łańcuch dostaw.

Przestrzenie Nazw

RWE Polska Współpraca firmy RWE z dostawcami bazuje na Kodeksie Etycznym, przepisach BHP oraz ochrony środowiska. W spółce wdrożono System Oceny Dostawców , w ramach którego istnieje możliwość okresowej oceny usług realizowanych przez dostawców. System analizuje terminowość, jakość pracy i poziomy współpracy traderprof opłaty z dostawcami na podstawie ponad 50 kryteriów oceny, w tym również ekologicznych i społecznych. Co roku, w każdym z obszarów kluczowych dla strategii zrównoważonego rozwoju są określane cele oraz KPI, niemniej w ramach systemu raportowania firma nie przedstawia wskaźników związanych z dostawcami.

Wówczas zakres raportowania będzie odzwierciedlać poziom dojrzałości organizacji w zakresie SD. Ograniczeniem przeprowadzonych badan jest fakt, że przedsiębiorstwa nie raportują zachowań, które mogą zaszkodzić ich reputacji. Równie często prowadzą one działania symboliczne. W takiej sytuacji rozdźwięk pomiędzy działaniami raportowanymi a rzeczywiście wdrażanymi mógł wpłynąć negatywnie na raportowane wskaźniki rozwoju zrównoważonego.